OVER STUDENTENSPORT NEDERLAND (SSN)

Studentensport Nederland (SSN) is de grootste studentensportorganisatie van Nederland. Als koepelorganisatie voor de studentensportraden in Nederland is SSN er om service te verlenen ten dienste van de studentensport in Nederland en de belangen te behartigen van de ruim 130.000 aangesloten sportende studenten. Samen dragen deze sporters tijdens hun studie bij aan ontmoeting, ontspanning, inspanning, recreatie en prestatie. SSN draagt bij om de studentensport in Nederland in alle deze facetten te bevorderen.

SSN.png

Studentensport Nederland: 'Samen sterk voor de sportende student'

Dit doen zij samen met en namens een sterke en lokaal betrokken achterban van studentensportraden en universitaire sportcentra. Er ligt een belangrijke taak weggelegd voor SSN om o.a. de kaders te stellen en te handhaven voor de organisatie van en deelname aan Nationale en Internationale Studenten Kampioenschappen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van SSN neemt de dagelijkse beslissingen en zet het beleid uit dat door de AV wordt goedgekeurd. Vanuit het idee 'door en voor studenten', bestaat het DB van SSN uit minimaal 3 studenten, te weten de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het bestuur wordt vaak aangevuld worden met een vice-voorzitter en een commissaris sport. Het DB legt verantwoording af aan de AV. 

De algemene vergadering (AV) is hiermee het hoogste orgaan en hierin worden dan ook de besluiten met betrekking tot jaarplannen, begrotingen en dergelijke genomen. De leden van de AV, en daarmee van SSN, zijn de 13 Overkoepelende Studenten Sport Organisaties (OSSO's) die lokaal actief zijn op de sportcentra van de aangesloten Universiteiten/Hogescholen. Zij zijn de belangenbehartigers van de diverse studentensportverenigingen en/ of individuele sporters, waarmee zij een achterban vormen van ruim 130.00 sportende studenten. 


Partijen die ook worden uitgenodigd om de AV bij te wonen, zijn; de studentensportbonden van Nederland (SSB's) en de directeuren/vertegenwoordigers van de Universitaire sportcentra (USC's). Zij hebben een belangrijke adviserende rol bij het nemen van alle besluiten.

Een van de drie hoofdtaken van SSN is het organiseren en ondersteunen van studentensport evenementen Nederland. Deze evenementen hebben niet alleen betrekking op de studentensportwereld, maar ook op bredere maatschappelijke sportgerelateerde activiteiten. SSN coordineert jaarlijks zo'n 50 Nederlandse Studenten Kampioenschappen (NSK's). 

Klik hier voor de NSK evenementenkalender!

Het belangrijkste evenement van SSN is het GNSK. Het GNSK wordt jaarlijks georganiseerd in wisselende studentensteden is een studentensportevenement met een Olympisch karakter; ongeveer 15 teamsport-NSK`s worden gebundeld en in één weekend gehouden. De GNSK-commissie is vanwege de omvang van het evenement al vele maanden van tevoren bezig met de organisatie.

Klik hier als je meer wilt weten over het GNSK in Enschede in 2020!